Prechod na navigáciu vodorovná
VAVROTHERM, s.r.o.,vavrotherm

Štefánikova 1173/33, 921 01 Piešťany 033 773 7154 vavrotherm@vavrotherm.sk

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov cez web stránku:

www.vavrotherm.sk

Ochrana a spracovanie osobných údajov pre informačné systémy:

Dopytové formuláre na web stránke www.vavrotherm.sk

Úvod:

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť návštevníkom web stránky: www.vavrotherm.sk, a žiadateľom o dopyt na poskytovaný tovar alebo službu firmy Vavrotherm s.r.o. informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

1.Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je firma:

VAVROTHERM s.r.o., Śtefánikova 1177/33, 921 01  Piešťany

IČO:44547153, DIČ:2022770618, IČ DPH: SK2022770618

e-mail: vavrotherm@vavrotherm.sk

2. Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

Dopyt zákazníka na tovar alebo službu poskytovaný firmou Vavrotherm s.r.o. prostredníctvom elektronického systému ( dopytový formulár).

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci jednania o predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvných vzťahov v nadväznosti na §13 ods. 1 písm. c) – osobitný predpis, ktorým je zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3.Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej stratej strany sa nevykonáva.

4. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknutými osobami, ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: dopytujúce osoby, ktoré požadujú informácie prostredníctvom formulára na web stránke www.vavrotherm.sk

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Meno, priezvisko, Adresa trvalého bydliska, tel.číslo a e-mail zákazníka

5. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy) - podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

V prípade, že sprostredkovateľ zamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, zabezpečí informovanie dotknutých osôb o tejto skutočnosti pred prvým prenosom osobných údajov.

7. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

Z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. živnostenský register, obchodný register a pod.)

Od iných osôb so súhlasom dotknutej osoby, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, alebo splnenie zákonnej povinnosti

Od iných oprávnených subjektov, ktoré sa riadia podľa osobitných predpisov

8. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

9. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

10. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailu na adresu: vavrotherm@vavrotherm.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

11. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Ak dotknutá osoba neposkytne prevádzkovateľovi potrebné osobné údaje, prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie služby.


 
ÚvodÚvodná stránka